Hướng dẫn chuyển hướng trang web bằng Javascript và HTML.

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
140
11
18
Để chuyển hướng website của bạn đến một website khác, có thể dùng hai cách sau:

1. Dùng HTML Redirect:​


Ưu điểm: nhanh, nhẹ, hoạt động chuẩn 100% trên tất cả trình duyệt.
Nhược điểm: Ít tính năng hơn javascript.
Ví dụ:

HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta http-equiv="refresh" content="5;url=http://hocdu.com">
 <title>Tên Website</title>
</head>
<body>
 <h1>Tiêu đề</h1> //Phần này có thể không cần dùng
 <p>Nội dung</p> //Phần này có thể không cần dùng
</body>
</html>

2. Dùng Javascript Redirect:​

Ưu điểm: Có thể thiết lập thời gian chờ trước khi chuyển hướng, thậmc chí có thể set random time.
Nhược điểm: Nặng hơn HTML, yêu cầu trình duyệt có hỗ trợ Java.

Ví dụ tạo chuyển hướng web sau 15 giây:

JavaScript:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Chuyển hướng tự động</title>
 <script>
  // Hàm chuyển hướng sau một khoảng thời gian
  function chuyenHuongTuDong() {
   setTimeout(function() {
    window.location.href = "http://hocdu.com";
   }, 15000); // 15000 milliseconds = 15 giây
  }
 </script>
</head>
<body>
 <h1>Trang web chuyển hướng tự động</h1>
 <!-- Nội dung trang web của bạn -->

 <!-- Gọi hàm chuyển hướng khi trang web được tải -->
 <script>
  chuyenHuongTuDong();
 </script>
</body>
</html>

Ví dụ tạo chuyển hướng web sau khoản thời gian ngẫu nhiên từ 10s đến 30s:

JavaScript:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Chuyển hướng sau thời gian ngẫu nhiên</title>
 <script>
  // Hàm để chuyển hướng đến trang web sau một thời gian ngẫu nhiên
  function chuyenHuongNgauNhien() {
   const minTime = 10 * 1000; // 10 giây (tính bằng mili giây)
   const maxTime = 30 * 1000; // 30 giây (tính bằng mili giây)
  
   // Tạo số ngẫu nhiên trong khoảng từ minTime đến maxTime
   const randomTime = Math.floor(Math.random() * (maxTime - minTime + 1) + minTime);

   // In thời gian chờ để kiểm tra
   console.log(`Chuyển hướng sau ${randomTime / 1000} giây.`);

   // Đặt hẹn giờ cho chuyển hướng sau thời gian ngẫu nhiên
   setTimeout(function() {
    window.location.href = "http://hocdu.com"; // Thay thế URL bằng trang web bạn muốn chuyển hướng đến.
   }, randomTime);
  }
 </script>
</head>
<body>
 <h1>Chuyển hướng sau thời gian ngẫu nhiên</h1>
 <button onclick="chuyenHuongNgauNhien()">Bắt đầu</button>
</body>
</html>
 
Chỉnh sửa lần cuối: