Cồn có dẫn điện không ?

Rin

Rin Tohsaka
Cồn có dẫn điện không ?
Câu trả lời là KHÔNG.
Cồn không dẫn điện.
Cồn là một loại Etylic. Mà Etylic thì không dẫn điện được vì khi hòa tan trong nước không phân li ra ion âm và ion dương.
 
Bên trên