Biết lỗi mà không sửa, đó là tính năng.

Doãn Huynh

Member
3 Tháng mười hai 2021
211
11
18
Hocdu.com - Biết lỗi mà không sửa đó là tính năng.png


Biết lỗi mà không sửa đó là tính năng
- Tào Tháo-